Category Archives: Quản lý dự án

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Theo chương trình khung quy định tại thông tư số 25/2019/TT-BKH ngày 27/7/2019 của bộ xây dựng.

Học phí: 1.200.000 VND


Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu và vật liệu xây dựng

Học phí: 700.000 VND


Giám sát đánh giá dự án đầu tư

Theo thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010

Học phí: 800.000 VND


Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận phù hợp về chất lượng CTXD

Học phí: 800.000 VND


Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Theo thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 6/4/2011

Học phí: 1.200.000 VND


Giám đốc quản lý dự án

Theo nghị định 12/2019/NĐ-CP ngày 12/2/2019

Học phí: 1.300.000 VND


Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng

Theo thông tư 27/2009/TT-BXD; 19/2011/TT-BTC

Học phí: 700.000 VND


Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

Học phí: 700.000 VND


Chủ nhiệm lập dự án đầu từ xây dựng

Học phí: 1.000.000 VND


Thẩm định dự án đầu tư

Học phí: 1.000.000 VND


Giám đốc quản lý toàn nhà

Theo chương trình khung tại thông tư số 14/2011/TT-BXD của BXD

Học phí: 5.300.000 VND


Quản lý vận hành nhà chung cư

Theo chương trình khung quy định tại thông tư số 14/2011/TT-BXD của Bộ Xây Dựng

Học phí: 3.200.000 VND


Định giá xây dựng

Theo thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 * là căn cứ cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định gía

Học phí: 1.400.000 VND


Giám sát thi công xây dựng công trình

Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009. * Là căn cứ cấp chứng chỉ hành nghề giám sát các lĩnh vực vủa sở XD cấp

Học phí: 1.600.000 VND


Tính toán và thiết kế kết cấu toàn nhà cao tầng

Học phí: 2.100.000 VND


Giám sát cộng đồng

Học phí: 1.000.000 VND


Thi công nghiệm thu và quản lý chất lượng công nghệ Top-Down

Học phí: 1.500.000 VND


Đo bóc khối lượng và lập dự toán

Theo nghị định 112/2009/NĐ-Cp, TT 04/2010/TT-BXD

Học phí: 1.300.000 VND


An toàn lao động và vệ sinh lao động

Theo thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH – Cục ATLĐ

Học phí: 700.000 VND


Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Theo nghị định 12/2009/NĐ ngày 12/02/2009

Học phí: 1.000.000 VND