Category Archives: Lớp học đấu thầu


Đấu thầu cơ bản

Cấp chứng chỉ hành nghề về đấu thầu theo chương trình khung quy định tại thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của bộ KH&DT)

+ Học phí: 7.00.000 VND

Đấu thầu Nâng cao

Theo chương trình khung quy định tại thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của bộ KH&DT

+ Học phí: 1.100.000 VND

Đấu thầu qua mạng

+ Học phí: 1.100.000 VND