Category Archives: Lớp học bất động sản

Môi giới bất động sản

Học phí: 1.300.000 VND


Định giá bất động sản

Học phí: 1.300.000 VND


Quản lý bất động sản

Học phí: 1.300.000 VND


* Combo học cả 3 môn: Học phí còn 3.000.000 VND

* Ưu đãi học phí cho sinh viên học cả 3 môn: Học phí 2.000.000 VND