Category Archives: Giám đốc phân xưởng

Giám đốc phân xưởng

 • Trách nhiệm của quản lý sản xuất chuyên nghiệp
 • Kiểm soát kế hoạch sản xuất
 • Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất
 • Quản lý năng suất lao động trong bộ phận sản xuất
 • Theo dõi, đo lường trong sản xuất
 • Quản lý máy móc thiết bị và nguyên vật liệu trong sản xuất
 • Sản xuất tinh gọn
 • Đánh giá hiệu quả sản xuất bằng hệ thống KPI
 • Kỹ năng lắng nghe – Giao tiếp và tạo động lực làm việc trong bộ phận sản xuất
 • Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork)
 • Kỹ năng hình thành và duy trì tính tuân thủ / thực thi hệ thống

Học phí: 4.000.000 VND