Những quy định chung về hoạt động kinh doanh BĐS (Điều 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15)

Những quy định chung về hoạt động kinh doanh BĐS (Điều 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15)


Cần xem xét kỹ một số điểm sau:
+ Luật Kinh doanh BĐS không phân biệt chủ thể kinh doanh BĐS là ai, tổ chức hay cá nhân, là người trong nước hay nước ngoài. Luật quy định đối với tổ chức, cá nhân khi có đủ các điều kiện theo quy định đối với mọi tổ chức, cá nhân khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì được tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản, nhằm tạo điều kiện và cơ hội bình đẳng cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường BĐS.

Từng bước mở rộng và hoàn thiện thị trường cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia đầu tư kinh doanh BĐS theo lộ trình hội nhập của nền kinh tế nước ta. Điều này được khẳng định tại Điều 1 của Luật Kinh doanh BĐS như sau: “Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân  hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản”.

+ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Luật Kinh doanh BĐS, hoạt động kinh doanh BĐS được định nghĩa như sau: “Hoạt động kinh doanh BĐS bao gồm kinh doanh BĐS và kinh doanh dịch vụ BĐS”. Hoạt động kinh doanh BĐS là hoạt động kinh doanh đặc thù và khác hẳn với hoạt động kinh doanh hàng hoá khác ở chỗ: kinh doanh BĐS là loại kinh doanh hàng hoá đặc biệt “nhà, công trình xây dựng” nên các quy phạm của Luật cũng mang tính chất đặc thù của loại hàng hoá đặc biệt này, cụ thể Khoản 3 Điều 4 quy định: “Kinh doanh BĐS là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thuê mua nhằm mục đích sinh lợi”, Khoản 4 Điều 4 quy định: “Kinh doanh dịch vụ BĐS là các hoạt động hỗ trợ kinh doanh BĐS và thị trường BĐS, bao gồm các dịch vụ môi giới BĐS, định giá BĐS, sàn giao dịch BĐS, tư vấn BĐS, đấu giá BĐS, quảng cáo BĐS, quản lý BĐS”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *