Quy định về hợp đồng kinh doanh BĐS và hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS ( Từ Điều 67 đến 79).

Quy định về hợp đồng kinh doanh BĐS và hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS ( Từ Điều 67 đến 79).
Trong đó, cần xem xét kỹ một số điểm sau:
Quy định về hợp đồng kinh doanh BĐS:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 thì có các loại hợp đồng kinh doanh BĐS sau đây:
– Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
– Hợp đồng thuê BĐS;
– Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.
Quy định về hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 67 thì có các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS sau đây:
– Hợp đồng môi giới BĐS;
– Hợp đồng định giá BĐS;
– Hợp đồng tư vấn BĐS;
– Hợp đồng đấu giá BĐS;
– Hợp đồng quảng cáo BĐS;
– Hợp đồng quản lý BĐS.
+ Quy định về việc công chứng hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS:
1. Luật quy định những hợp đồng kinh doanh BĐS không phải công chứng đó là:
a) Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;
b) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
c) Hợp đồng thuê BĐS.
2. Những hợp đồng phải công chứng là: Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng, nội dung cụ thể của hợp đồng được quy định tại Điều 73, đó là:
“ a) Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng bao gồm các nội dung sau đây:
– Tên, địa chỉ của bên cho thuê mua và bên thuê mua;
– Các thông tin về nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Luật này;
– Giá thuê mua;
– Phương thức và thời hạn thanh toán;
– Thời hạn cho thuê mua;
– Thoả thuận về việc chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng trước khi hết hạn thuê mua (nếu có);
– Thời điểm giao nhà, công trình xây dựng;
– Thời điểm, điều kiện và thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng cho bên thuê mu;
– Quyền và nghĩa vụ của các bên;
– Giải quyết tranh chấp;
– Các nội dung khác do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định.
b) Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được công chứng.”
Về nguyên tắc các loại hợp đồng có công chứng, chứng thực hay không do các bên thoả thuận nếu pháp luật không quy định. Đối với hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng Luật quy định phải công chứng vì thuê mua nhà, công trình xây dựng là hình thức kinh doanh BĐS, theo đó bên thuê mua trở thành chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng đang thuê mua sau khi trả hết tiền thuê mua theo hợp đồng thuê mua; đây là loại hợp đồng thực hiện trong thời gian dài nên quy định loại hợp đồng này phải được công chứng là cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *